OPSLAGSTAVLEN

Tekst

Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub i Aktivhuset

torsdag d. 19. marts 2020 Kl. 18.00

Fællesspisning i Aktivhuset: 

Skipperlabskovs – Ole’s speciale - efterfulgt af kaffe, kr. 80

Tilmelding senest torsdag d. 12. marts til Dagmar på 2163 0320

 

Kl. 19.00 Generalforsamling

 Dagsorden

 1.  Valg af dirigent.
 2.  Bestyrelsens beretning.
 3.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
 4.  Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5.  Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. marts 2020.
 6.  Valg af formand – kun lige årstal. På valg er Michael, der genopstiller.
 7.  (Valg af kasserer – kun ulige årstal).   
 8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peder og Peter, der begge genopstiller.
 9.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller.
 10.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller.
 11.  Godkendelse af udvalg.
 12.  Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg.
 13.  Eventuelt.