Sejlklubbens hjemmeside

Bugsering og bjærgning

fra Benjamin Kristensen, Duelighedsklubben, www.duelighed.dk har vi fået nedenstående:

Bugsering og bjærgning.

Bugsering og bjærgning er erhvervssejlads.
Al bugsering og bjærgning er pr. definition erhvervssejlads. Formålet med sejladsen er jo hverken sport eller fritid, men at transportere noget gods (en båd) fra et sted til et andet.
Når man således udfører et stykke arbejde, dækker lystfartøjsforsikringen ikke. Hvis der sker en ulykke, kan du komme i gæld for resten af dit liv. Derfor skal du tænke dig grundigt om, inden du begynder at hale i slæbetrossen. 

Bugsering.
Herved forstås, at du transporterer et andet fartøj ved at slæbe eller skubbe det gennem vandet. Du er altså føreren af hele slæbet, og du skal have en særlig forsikring for at udføre dette arbejde. At slæbe en sejlerkammerats båd fra en havn til en anden, kan blive en bekostelig affære hvis uheldet er ude.

Bjærgning.
Ved "bjærgning" forstås enhver handling, der foretages for at assistere et fartøj, der er forulykket eller stedt i fare. Du har pligt til at redde mennesker i nød, hvis det kan gøres uden at risikere din egen besætning eller fartøj, men bjærgning af fartøjer i situationer hvor menneskeliv ikke er i fare, er en opgave for professionelle.

Afale om ansvarsfordeling.
Hvis du alligevel kaster dig ud i en privat bugsering eller bjærgning, selv om din forsikring ikke dækker, bør du i det mindste sørge for, at få underskrevet en aftale om ansvarsfordelingen mellem parterne, før du haler i slæbetrossen. Hvis nu slæbetrossen springer, eller du af en eller anden grund mister kontrollen, og slæbet forliser eller smadrer andre både i havnen; - hvem skal så betale?
For at undgå konflikter vedr. bjærgeløn, kan du evt. printe en kopi af en bjærgningskontrakt, og opbevare den ombord sammen med de øvrige skibspapirer. Nærværende er blot et forslag til en bjærgningskontrakt, og ansvaret er dit alene - helt og holdent.

Glade sejlerhilsner :-)
Benjamin Kristensen,
DUELIGHEDSKLUBBEN 
www.duelighed.dk

 

 

AFTALE OM BJÆRGNING

Mellem fører_____________________________________________________________

og for fartøjet ______________________ hjemhørende i _________________________

(”BJÆRGEREN”/HAVARISTEN”, det ikke anvendte oversteges)

og

fører ___________________________________________________________________

for fartøjet ______________________ hjemhørende i ____________________________

(”BJÆRGEREN”/HAVARISTEN”, det ikke anvendte oversteges)

er herved aftalt følgende:

1. Det anerkendes, at HAVARISTEN befinder sig i fare, og at BJÆRGEREN er beføjet til

at forsøge at udføre en bjærgningsoperation.

2. BJÆRGEREN forpligter sig til med alle de til rådighed stående midler og i overensstemmelse

med bedste sømandsskik at forsøge i videst muligt omfang at redde

HAVARISTEN, dens mandskab, dens udstyr og alle andre ombordværende effekter,

samt så vidt gørligt at hindre eller begrænse udslip af olie eller medvirke til at begrænse

skader herved.

3. Betaling for bjærgningsoperationen sker med udgangspunkt i princippet om ”No cure

No pay” (Kun betaling for vel udført redning).

I øvrigt fastsættes størrelsen af den for bjærgningens udførelse forskyldte løn i overensstemmelse

med dansk og international praksis som en andel af værdien af det

bjærgede, hvilken vil være at bedømme på tidspunktet for bjærgningsoperationens

afslutning.

4. Beregning af den BJÆRGEREN tilkommende andel sker ligeledes i overensstemmelse

med dansk og international praksis, idet der vil være at tage hensyn til den dygtighed og

effektivitet, som bjærgningsopgaven er udført med, det bjærgende fartøjs egnethed til

opgavens gennemførelse, den fare, som BJÆRGEREN og dens mandskab har været

udsat for, samt den fare, som HAVARISTEN har befundet sig i.

5. Uanset underskrivelsen af denne aftale er bjærgeløn ikke forskyldt, såfremt der rettelig

kun har fundet bugsering eller lignende assistance sted.

6. BJÆRGEREN er berettiget til at tilbageholde HAVARISTEN, indtil der af HAVARISTEN

eller dets rederi er stillet betryggende sikkerhed for bjærgelønnes betaling. Sikkerhed

kan stilles i form af kontant depositum i dansk pengeinstitut, eller forsikringsgaranti fra

dansk forsikringsselskab.

7. Såfremt bjærgningen helt eller delvis gennemføres af mere end én bjærger, vil tvisten

mellem bjærgeren om bjærgelønnens størrelse være HAVARISTEN uvedkommende,

idet den samlede bjærgeløn i overenstemmelse med dansk og international praksis er

uafhængig af antallet af bjærgere.

8. Tvister om, hvorvidt bjærgningen har fundet sted og om bjærgelønnens størrelse,

afgøres efter dansk ret og ved Sø- og Handelsretten i København, medmindre enighed

om afgørelse ved voldgift opnås.

9. Såfremt en eventuel tvist vil være at afgøre ved voldgift, skal hver part udpege en

voldgiftsmand. Senest 4 uger efter, at aftale om voldgift er indgået, skal hver part ved

anbefalet brev underrette den anden om, hvem parten har udpeget som voldgiftsmand.

De valgte voldgiftsmænd vælger derefter en opmand. Såfremt enighed om valg af

opmand ikke kan opnås inden 6 uger efter, at begge parter har udpeget deres

voldgiftsmænd, vil opmanden være at udpege af præsidenten for Sø- og Handelssretten

i København.

Forrentning af bjærgelønnen påbegyndes ved sagsanlæg eller ved indgåelse af aftale

om afgørelse ved voldgift.

Udgifterne ved voldgiften og fordelingen af disse mellem parterne vil være at fastsætte

af voldgiftsretten.

Voldgiftsretten sættes i København, men i øvrigt fastsætter voldgiftsretten selv de

nødvendige procedureregler.

DATO: __________________________________

Fører                               Fører

______________________ _______________________

For HAVARISTEN               For BJÆRGEREN

Der er herved tillige indgået aftale om voldgiftsbehandling.

Fører                                Fører

______________________ _______________________

For HAVARISTEN                For BJÆRGEREN